jste zde: czeAktuality

VÍTEJTE NA NAŠICH STRÁNKÁCH, JSME ,,MALÁ ŠKOLA S VELKÝM SRDCEM"

 

ZŠ a MŠ - DĚTEM K SVÁTKU

KDY? 1.6.2021 v 15,30 hod.

KDE? ZŠ a MŠ Bratislavská - školní zahrada

SOUTĚŽE:

1.jízda v kolečku

2.motání bonbonu

3.chúze se lžící a míčkem

4.házení obručemi

5.skok v pytli

6.lezení tunelem

Můžete se těšit na:
malování kamínků, opékání buřtů, skákací hrad, skákací trampolínu, ukázku Hasičů, fotografování, odměny za soutěže.
V případě nepřízně počasí bude akce zrušena a náhradní termín včas sdělen.

 

 

ZŠ - Zápis do 1.třídy

Seznam přijatých dětí do 1.třídy naleznete v kolonce: Základní škola - Zápis do 1.třídy.

 

ZŠ a MŠ - Poznáváme naše město

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy!

Na konci tohoto týdne 19.4. - 23.4.2021 zahajujeme malý projekt Poznáváme naše město Varnsdorf. Kdo rád chodí na procházky, určitě se rád projde se svými dětmi zábavnou formou po městě a jeho okolí. Při procházce plní úkoly s kvízovými otázkami, které jsou ukryty v QR kódech na 15 stanovištích. Správnými odpověďmi sestaví tajenku. Podrobnější manuál a mapku najdete u 1.stanoviště na ZŠ a MŠ Bratislavská, 994 ve Varnsdorfu.

Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče z naší školy a širokou veřejnost.

Za kolektiv ZŠ a MŠ Bratislavská, 994 ve Varnsdorfu přejí dobrou zábavu

                                          Mgr. Barbora Kittlová a Mgr. Michaela Ševčíková

 

ZŠ a MŠ - Informace

Upozorňujeme rodiče na možnost zakoupení vlastních plivacích testů, které si žák nebo dítě bude moci v den testování provést v prostorách tomu určených : v případě žáků ZŠ je ŠJ a u dětí MŠ v tělocvičně.

 

ZŠ a MŠ - Informace

Oznamujeme, že z důvodu odstávky vody a elektrické energie ve dnech 20.4.2021 a 22.4.2021 od 7.00 od 18.00 hod jsme nuceni uzavřít provoz školy. Provoz školy bude opět zahájen 21.4.2021 a 23.4.2021.

 

ZŠ a MŠ - Informace
Z důvodu pokračování uzávěry okresu Děčín budeme pokračovat v režimu distanční výuky, nic se pro nás zatím nemění
Více informací naleznete na stránkách města.

 

ZŠ - Zápis do 1.třídy

Milí rodiče budoucích prvňáčků,
blíží se čas, kdy Vaše děti poprvé usednou do školních lavic a začnou poznávat spoustu nových a zajímavých věcí. Dovolte mi tedy, představit Vám naši školu a pozvat Vás k zápisu.
V případě zájmu je možné sjednat individuální schůzku se mnou či s vedením školy a seznámit se tak s prostorami školy, tříd a zázemí osobně.
Žádost o přijetí naleznete na našich webových stránkách a můžete ji podat těmito způsoby:
a) osobně v budově školy od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021, každé pondělí a středu od 8.00 – 14.00 hod.
b) odesláním do naší datové schránky (kvimtv3)
c) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (reditel@zsms-bratislavska.cz)
Velice se těším na budoucí spolupráci.
Třídní učitelka Mgr. Michaela Ševčíková

Informace o zápisu do 1.třídy naleznete na stránkách města:  https://www.varnsdorf.cz/cz/urad/odbory_meu/odbor-vedeni-uradu/informace-z-odboru/zapisy-deti-do-materskych-zakladnich-skol-ve-varnsdorfu-2020-2021.html .

 

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY ZŠ -

žádost najdete ke stažení v sekci:

Základní škola - Zápis do 1.třídy.

 

MŠ - Informace

ZÁPIS  DĚTÍ DO NAŠÍ MATEŘSKÉ  ŠKOLY BRATISLAVSKÁ PROBĚHNE  ve dnech  od 2. 5. 2021 do  16. 5. 2021.

VÁŽENÍ  RODIČE

ŽÁDOSTI  O  PŘIJETÍ  do  naší  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  si můžete stáhnout  na  našich webových stránkách MŠ nebo si je vyzvednout v MŠ .                                                               

 Webové  stránky  školy:   zsms-bratislavska-cz

 PŘIJÍMÁNÍ  ŽÁDOSTÍ

 Přijímaní  k předškolnímu  vzdělávání do  naší  mateřské  školy probíhá dle správního řádu §37 a metodického pokynu č.j.: MSMT-6651/2021-1.

 ŽÁDOSTÍ o přijetí do MŠ můžete realizovat touto formou:

 - do  datové  schránky  školy: kvimtv3

 - e-mailem s elektronickým podpisem zákonných zástupců na adresu:

 reditel@zsms-bratislavska.cz

 - poštou ( rozhoduje  datum  podání na  poště ), viz. záhlaví

 - osobním podáním ve škole.

 Poznámka: při podání e-mailem, faxem bez podpisu, musí zákonný zástupce přijít doložit podpis do 5 pracovních dnů do školy.

 PODMÍNKY k přijetí do MŠ dle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví:

 1. doklad se stanoveným pravidelným očkováním nebo doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci

 2. vyplněná ŽÁDOST

3. kopie RODNÉHO LISTU

 (Jiný doklad u správního řízení k přijetí do MŠ být nemusí.)              

 

 

 
INFORMACE leden 2021
MŠ - provoz je zachován a děti a pracovníci nemají povinnost nosit rouškyZŠ – žáci 1. a 2.tříd nastupují prezenční vzdělávání 4.ledna 2021, žáci 3., 4. a 5.tříd mají povinné distanční vzdělávání, umožněny jsou prezenční individuální konzultace. Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
ŠD – 1.oddělení (1.A) – školní družina dole a 2.oddělení (2.A) – školní družina nahoře.
Vstup třetích osob do prostoru školy je možný jen v nezbytně nutných případech.
ŠJ - ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace.

 

 

V pondělí 30.listopadu se vrací do školních lavic žáci třetí, čtvrté a páté třídy. Školní družina bude otevřena od 5.30 do 16.00 hodin. Pro zachování homogenních skupin bude otevřeno pět oddělení. Informace o tom, ve kterém budou děti, dostane sms zprávou rodič na telefon.

Dne 21. a 22.prosince 2020 vyhlásil ředitel školy Ředitelské volno. Školní družina je otevřena.

 
ZŠ - Oznámení ředitele školy
Dobrý den, na dnešní poradě jsem učitelkám a ostatnímu personálu školy doporučil, aby povinnost nosit roušky po celou dobu přítomnosti dětí ve výuce, byla zmírněna častým pobytem na čerstvém vzduchu, delším větráním atd.
Budeme dodržovat nařízení, budeme respektovat smysluplná doporučení a veškerá naše činnost bude vedena s ohledem na zdravý rozvoj vašich dětí.
Hlavně však chceme používat zdravý rozum.
Petr Šmíd
Ředitel školy

 

ZŠ - Informace

18.listopadu 2020 je zahájeno vzdělávání pro 1. a 2.třídu. Příchod do školy: 1.A - 7.40 hod. a 2.A - 7.45 hod. . Dle nařízení MŠMT budou mít žáci po celou dobu pobytu ve škole roušku. Provoz ŠD je od 5.30 do 7.40 a od 11.45 do 16.00.

 

 

Informace : škola pro zaměstnance IZS
Na základě usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření a v souvislosti s uzavřením základních škol, je od zítřka určena pro naše ORP Varnsdorf Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, PO, která bude zajišťovat péči pro děti od 6 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.Provoz školy v době nouzového stavu bude pro tyto žáky zajištěn od 6 do 16 hodin. Informaci o potřebě zajištění dohledu dítěte oznamte na tel. číslo 737 236 953 (Mgr. Václav Zemler - ředitel) nebo na 602625636 (Bc. Šárka Dvořáková - hl. vychovatelka). Případně napište e-mail na zemler@zs-namesti.eu s uvedením jména dítěte, jména zákonného zástupce, bydliště a datum narození dítěte.Pro zajištění stravy je nutné se domluvit den předem a to do 14:15 hodin s ředitelem školní jídelny panem Marcelem Novotným (607 757 926 a nebo 412 372 112), jinak je nezbytné dítě vybavit velkou svačinou.V případě, že by došlo k uzavření mateřských škol, vymezíme opět jednu mateřskou školu, která bude zajišťovat dohled nad předškolními dětmi rodičů IZS.
 
Informace o výuce :
Distanční výuka je povinná! V případě neplnění povinností zadaných v distanční výuce (jedna z nabízených forem), budou hodiny neomluvené. Pokud žák nemá přístup k internetu, neznamená to, že nebude pracovat (zvolí možnost č.3).
1. Online výuka: Bude probíhat přes aplikaci ZOOM. Vyučovací hodiny budou probíhat po domluvě s konkrétním vyučujícím - informace vyučující podá prostřednictvím ŠKOLY V PYŽAMU. V případě, kdy žák nemá přístup k internetu, využije jiné formy vyučování viz. níže.
2. Pyžamová škola: Každý den kontrolujte webové stránky www.skolavpyzamu.cz, kde budou aktuálně zadávány úkoly a informace o distanční výuce. Úkoly, které budou zadávány online budou vyfoceny a vloženy na tyto stánky k příslušnému úkolu.
3. Předávání úkolů osobně: V případě, že žák nemá přístup k internetu, bude možnost předávání úkolů osobně v budově školy každé pondělí (zadávání úkolů) a v pátek (odevzdání úkolů) od 8.00 do 16.00 hod. V této době bude prostor i pro případné konzultace rodičů s vyučujícími. Pro předání a odevzdání zvoňte na družinu.
 
ZŠ - Informace (ošetřovné)
 

ŠKOLNÍ ROK 2020 / 2021

1.9. - 30.6.

Den dětské radosti

27.8.
Den dětské radosti
Ve čtvrtek 27. srpna se konala na našem školním hřišti akce pro budoucí prvňáčky a nové dětičky do mateřské školy. Hezké a zábavné odpoledne připravil Balónkový Baron a díky AdrenalinPoint si děti mohly vyzkoušet ArcheryGame a BubbleFootball.
Moc se na všechny děti těší celý učitelský sbor ZŠ a MŠ Bratislavská.
Fotografie naleznete ve fotogalerii školy.
 
 
 
 

Den dětské radosti

27.8.
Den dětské radosti
KDY? 27.srpna 2020
V KOLIK? od 15.00
KDE? na sportovním hřišti (u křižovatky před naší školou na ulici Bratislavská)
 
Milí rodiče a děti , zveme Vás na zábavné odpoledne před vstupem do školy a školky. Čekají Vás různé soutěže , zábavné atrakce , také něco dobrého a milé PŘEKVAPENÍ .
Těšíme se na VÁS - pedagogický sbor ZŠ a MŠ Bratislavská 994, Varnsdorf

Vzdělávací dny - projekt ASŠK

10. -13.8.
Vzdělávací dny - projekt ASŠK
Od 10. do 13.srpna 2020 probíhal v naší škole projekt od AŠSK, který se jmenuje - Vzdělávací dny. Tyto dny se skládaly z opakování učiva, výletů, sportování a výtvarné výchovy.
Učivo si děti zopakovaly s interaktivní tabulí, vytištěnými materiály a vzdělávacími hry. Na výletě jsme byli v liberecké ZOO a na zámku ve Šluknově na výstavě Igráčků. Dva veliké Igráčky jsme malovali a vyrobili dva krásné lvy. A nakonec jsme sportovali a měli jsme i Legrační pětiboj.
Fotografie naleznete ve fotogalerii školy.

Přání

26.6.
Přání

Zaměstnanci školy přejí dětem krásné prázdniny plné sluníčka a pohody, rodičům a prarodičům hezkou dovolenou a těšíme se na vás zase v září.

ŠD - Slavnostní předávání vysvědčení

26.6.
ŠD - Slavnostní předávání vysvědčení

V pátek 26.června dostali naši páťáci i Družinové vysvědčení. Rozloučila se s nimi plná všech emocí paní vychovatelka Marcelka.V první třídě to byli takoví malí vyjukaní ,,bobíšci" a teď už u nás končí. Doufáme, že se jim ve školní družině líbilo a byli spokojení. My na ně určitě nezapomeneme.

Fotografie naleznete ve fotogalerii školní družiny.

5.A - Vysvědčení

26.6.
5.A - Vysvědčení

V pátek 26.června slavnostně převzali svá poslední vysvědčení na naší škole žáci páté třídy. Nejdříve se s nimi rozloučila paní Iva Špičková - zástupce statutárního orgánu, poté pan ředitel Petr Šmíd, za školní družinu Marcela Beniačová a nakonec asistentka Blanka Šmidílková.Děti dostaly na památku od pana ředitele kšiltovky a od paní učitelky tričko. Byla to rozlučka plná slz, emocí a vzpomínek. Mnozí z nich u nás začínali již ve školce a teď naší školu již opouští. Přejeme jim mnoho zdaru do dalšího studia, krásné prázdniny a ať se jim splní všechna jejich přání.

Fotografie naleznete ve fotogalerii páté třídy.

ŠD - Brýle pro Afriku

26.6.
ŠD - Brýle pro Afriku

Na konci školního roku jsme vyhodnotili ,,předkoronavirovou" tipovací soutěž pro děti i rodiče. Brýlí jsme do Afriky poslaly 112 ks. Z rodičů dobře tipovali dva. Tatínek Románka Šmída z 2.A a strejda Ondráška Johana z 1.A (oba 112 ks). U dětí byl je jeden vítěz a to Marek Kováč z 5.A (115 ks). Děkujeme všem rodičům a dětem, kteří se soutěže zúčastnily.

4.A - Posezení s rodiči, opékání buřtíků a trdelní

26.6.
4.A - Posezení s rodiči, opékání buřtíků a trdelní

Čtvrťáci se loučili s tímto školním rokem. 

Fotografie naleznete ve fotogalerii čtvrté třídy.

Fotbal za halou

26.6.
Fotbal za halou

Hráli jsme fotbal a skončili jsme čtvrtí.

1234...............................................................................................100

Přílohy ke stažení

pdf 2021_-_ZŠ_zápis_tabulka_web (pdf, 942.2kB, 7.5.21 7:32datum nahrání)

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome