jste zde: czeAktuality

VÍTEJTE NA NAŠICH STRÁNKÁCH, JSME ,,MALÁ ŠKOLA S VELKÝM SRDCEM"

 

ZŠ a MŠ - DĚTEM K SVÁTKU

KDY? 1.6.2021 v 15,30 hod.

KDE? ZŠ a MŠ Bratislavská - školní zahrada

SOUTĚŽE:

1.jízda v kolečku

2.motání bonbonu

3.chúze se lžící a míčkem

4.házení obručemi

5.skok v pytli

6.lezení tunelem

Můžete se těšit na:
malování kamínků, opékání buřtů, skákací hrad, skákací trampolínu, ukázku Hasičů, fotografování, odměny za soutěže.
V případě nepřízně počasí bude akce zrušena a náhradní termín včas sdělen.

 

 

ZŠ - Zápis do 1.třídy

Seznam přijatých dětí do 1.třídy naleznete v kolonce: Základní škola - Zápis do 1.třídy.

 

ZŠ a MŠ - Poznáváme naše město

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy!

Na konci tohoto týdne 19.4. - 23.4.2021 zahajujeme malý projekt Poznáváme naše město Varnsdorf. Kdo rád chodí na procházky, určitě se rád projde se svými dětmi zábavnou formou po městě a jeho okolí. Při procházce plní úkoly s kvízovými otázkami, které jsou ukryty v QR kódech na 15 stanovištích. Správnými odpověďmi sestaví tajenku. Podrobnější manuál a mapku najdete u 1.stanoviště na ZŠ a MŠ Bratislavská, 994 ve Varnsdorfu.

Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče z naší školy a širokou veřejnost.

Za kolektiv ZŠ a MŠ Bratislavská, 994 ve Varnsdorfu přejí dobrou zábavu

                                          Mgr. Barbora Kittlová a Mgr. Michaela Ševčíková

 

ZŠ a MŠ - Informace

Upozorňujeme rodiče na možnost zakoupení vlastních plivacích testů, které si žák nebo dítě bude moci v den testování provést v prostorách tomu určených : v případě žáků ZŠ je ŠJ a u dětí MŠ v tělocvičně.

 

ZŠ a MŠ - Informace

Oznamujeme, že z důvodu odstávky vody a elektrické energie ve dnech 20.4.2021 a 22.4.2021 od 7.00 od 18.00 hod jsme nuceni uzavřít provoz školy. Provoz školy bude opět zahájen 21.4.2021 a 23.4.2021.

 

ZŠ a MŠ - Informace
Z důvodu pokračování uzávěry okresu Děčín budeme pokračovat v režimu distanční výuky, nic se pro nás zatím nemění
Více informací naleznete na stránkách města.

 

ZŠ - Zápis do 1.třídy

Milí rodiče budoucích prvňáčků,
blíží se čas, kdy Vaše děti poprvé usednou do školních lavic a začnou poznávat spoustu nových a zajímavých věcí. Dovolte mi tedy, představit Vám naši školu a pozvat Vás k zápisu.
V případě zájmu je možné sjednat individuální schůzku se mnou či s vedením školy a seznámit se tak s prostorami školy, tříd a zázemí osobně.
Žádost o přijetí naleznete na našich webových stránkách a můžete ji podat těmito způsoby:
a) osobně v budově školy od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021, každé pondělí a středu od 8.00 – 14.00 hod.
b) odesláním do naší datové schránky (kvimtv3)
c) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (reditel@zsms-bratislavska.cz)
Velice se těším na budoucí spolupráci.
Třídní učitelka Mgr. Michaela Ševčíková

Informace o zápisu do 1.třídy naleznete na stránkách města:  https://www.varnsdorf.cz/cz/urad/odbory_meu/odbor-vedeni-uradu/informace-z-odboru/zapisy-deti-do-materskych-zakladnich-skol-ve-varnsdorfu-2020-2021.html .

 

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY ZŠ -

žádost najdete ke stažení v sekci:

Základní škola - Zápis do 1.třídy.

 

MŠ - Informace

ZÁPIS  DĚTÍ DO NAŠÍ MATEŘSKÉ  ŠKOLY BRATISLAVSKÁ PROBĚHNE  ve dnech  od 2. 5. 2021 do  16. 5. 2021.

VÁŽENÍ  RODIČE

ŽÁDOSTI  O  PŘIJETÍ  do  naší  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  si můžete stáhnout  na  našich webových stránkách MŠ nebo si je vyzvednout v MŠ .                                                               

 Webové  stránky  školy:   zsms-bratislavska-cz

 PŘIJÍMÁNÍ  ŽÁDOSTÍ

 Přijímaní  k předškolnímu  vzdělávání do  naší  mateřské  školy probíhá dle správního řádu §37 a metodického pokynu č.j.: MSMT-6651/2021-1.

 ŽÁDOSTÍ o přijetí do MŠ můžete realizovat touto formou:

 - do  datové  schránky  školy: kvimtv3

 - e-mailem s elektronickým podpisem zákonných zástupců na adresu:

 reditel@zsms-bratislavska.cz

 - poštou ( rozhoduje  datum  podání na  poště ), viz. záhlaví

 - osobním podáním ve škole.

 Poznámka: při podání e-mailem, faxem bez podpisu, musí zákonný zástupce přijít doložit podpis do 5 pracovních dnů do školy.

 PODMÍNKY k přijetí do MŠ dle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví:

 1. doklad se stanoveným pravidelným očkováním nebo doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci

 2. vyplněná ŽÁDOST

3. kopie RODNÉHO LISTU

 (Jiný doklad u správního řízení k přijetí do MŠ být nemusí.)              

 

 

 
INFORMACE leden 2021
MŠ - provoz je zachován a děti a pracovníci nemají povinnost nosit rouškyZŠ – žáci 1. a 2.tříd nastupují prezenční vzdělávání 4.ledna 2021, žáci 3., 4. a 5.tříd mají povinné distanční vzdělávání, umožněny jsou prezenční individuální konzultace. Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
ŠD – 1.oddělení (1.A) – školní družina dole a 2.oddělení (2.A) – školní družina nahoře.
Vstup třetích osob do prostoru školy je možný jen v nezbytně nutných případech.
ŠJ - ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace.

 

 

V pondělí 30.listopadu se vrací do školních lavic žáci třetí, čtvrté a páté třídy. Školní družina bude otevřena od 5.30 do 16.00 hodin. Pro zachování homogenních skupin bude otevřeno pět oddělení. Informace o tom, ve kterém budou děti, dostane sms zprávou rodič na telefon.

Dne 21. a 22.prosince 2020 vyhlásil ředitel školy Ředitelské volno. Školní družina je otevřena.

 
ZŠ - Oznámení ředitele školy
Dobrý den, na dnešní poradě jsem učitelkám a ostatnímu personálu školy doporučil, aby povinnost nosit roušky po celou dobu přítomnosti dětí ve výuce, byla zmírněna častým pobytem na čerstvém vzduchu, delším větráním atd.
Budeme dodržovat nařízení, budeme respektovat smysluplná doporučení a veškerá naše činnost bude vedena s ohledem na zdravý rozvoj vašich dětí.
Hlavně však chceme používat zdravý rozum.
Petr Šmíd
Ředitel školy

 

ZŠ - Informace

18.listopadu 2020 je zahájeno vzdělávání pro 1. a 2.třídu. Příchod do školy: 1.A - 7.40 hod. a 2.A - 7.45 hod. . Dle nařízení MŠMT budou mít žáci po celou dobu pobytu ve škole roušku. Provoz ŠD je od 5.30 do 7.40 a od 11.45 do 16.00.

 

 

Informace : škola pro zaměstnance IZS
Na základě usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření a v souvislosti s uzavřením základních škol, je od zítřka určena pro naše ORP Varnsdorf Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, PO, která bude zajišťovat péči pro děti od 6 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.Provoz školy v době nouzového stavu bude pro tyto žáky zajištěn od 6 do 16 hodin. Informaci o potřebě zajištění dohledu dítěte oznamte na tel. číslo 737 236 953 (Mgr. Václav Zemler - ředitel) nebo na 602625636 (Bc. Šárka Dvořáková - hl. vychovatelka). Případně napište e-mail na zemler@zs-namesti.eu s uvedením jména dítěte, jména zákonného zástupce, bydliště a datum narození dítěte.Pro zajištění stravy je nutné se domluvit den předem a to do 14:15 hodin s ředitelem školní jídelny panem Marcelem Novotným (607 757 926 a nebo 412 372 112), jinak je nezbytné dítě vybavit velkou svačinou.V případě, že by došlo k uzavření mateřských škol, vymezíme opět jednu mateřskou školu, která bude zajišťovat dohled nad předškolními dětmi rodičů IZS.
 
Informace o výuce :
Distanční výuka je povinná! V případě neplnění povinností zadaných v distanční výuce (jedna z nabízených forem), budou hodiny neomluvené. Pokud žák nemá přístup k internetu, neznamená to, že nebude pracovat (zvolí možnost č.3).
1. Online výuka: Bude probíhat přes aplikaci ZOOM. Vyučovací hodiny budou probíhat po domluvě s konkrétním vyučujícím - informace vyučující podá prostřednictvím ŠKOLY V PYŽAMU. V případě, kdy žák nemá přístup k internetu, využije jiné formy vyučování viz. níže.
2. Pyžamová škola: Každý den kontrolujte webové stránky www.skolavpyzamu.cz, kde budou aktuálně zadávány úkoly a informace o distanční výuce. Úkoly, které budou zadávány online budou vyfoceny a vloženy na tyto stánky k příslušnému úkolu.
3. Předávání úkolů osobně: V případě, že žák nemá přístup k internetu, bude možnost předávání úkolů osobně v budově školy každé pondělí (zadávání úkolů) a v pátek (odevzdání úkolů) od 8.00 do 16.00 hod. V této době bude prostor i pro případné konzultace rodičů s vyučujícími. Pro předání a odevzdání zvoňte na družinu.
 
ZŠ - Informace (ošetřovné)
 

Informace - Víčka pro Terezku

30.09.2014
Informace - Víčka pro Terezku

Dne 25.září jsme předali víčka, která jsme sbírali pro Terezku.
Více informací na Facebooku - Sbíráme víčka pro Terezku.

Můj malý velký kamarád - měření

25.09.2014
Můj malý velký kamarád - měření

Dne 25.září jsme v projektu Malý velký kamarád měřili naše nové, ale i známé kamarády z naší školky. A zjistili jsme, že jsme  o prázdninách vyrostli.

Podzimní den

23.09.2014
Podzimní den

Dne 23.září jsme měli u nás ve škole první barevný den v tomto školním roce. Jelikož je dnes první podzimní den, přišly děti i celý učitelský sbor oblečeny v barvách podzimu. Převažovala barva červená, žlutá, oranžová, hnědá a tmavě zelená. Děti v mateřské škole navštívili druháci a povídali si s nimi o velké přestávce o podzimu. Paní učitelka zahrála na klavír písničku a děti ji krásně zazpívaly. Nakonec nám školkové děti ukázaly krásný podzimní obrázek, který dnes vyrobily.

Třídní schůzky

17.09.2014
Třídní schůzky

Dne 22.září 2014 se konají třídní schůzky. Začátek v 15.00.

Ředitelské volno

17.09.2014
Ředitelské volno

Vážení rodiče, oznamujeme vám, že v pátek 26.9. 2014 bude provoz ZŠ uzavřen, z důvodu přerušení dodávky elektrické energie. Stravné bude pro všechny děti odhlášeno.
Děkujeme za pochopení.

Běžný pracovní den u našich prvňáčků

12.09.2014
Běžný pracovní den u našich prvňáčků

Naši prvňáčci se již ,,rozkoukali" a pracují o sto šest. Jsou hodní a milí. Jsou teď naši nejmenší školáci.

Podzimní den

9.09.2014
Podzimní den

KDY ?    23.9. 2014

CO PŘINÉST : přijít v oblečení v barvách podzimu (hnědá, žlutá, tm.zelená, červená a oranžová).

Sochy na naši krásnou zahradu

3.09.2014
Sochy na naši krásnou zahradu

Na naši krásnou zahradu máme objednané dvě dřevěné sochy. Hlavu krále a lavičku se zvířátky.

Noví prvňáčci

1.09.2014
Noví prvňáčci

Dne 1.září jsme přivítali u nás ve škole nové prvňáčky. Přejeme jim úspěšný školní rok a ať se jim u nás líbí.

Zápis do 1.třídy ZŠ

12.4.
Zápis do 1.třídy ZŠ

ZÁPIS do prvních tříd

Ředitelé základních škol ve Varnsdorfu oznamují v dohodě se zřizovatelem termín zápisu dětí do 1. ročníku základních škol

středa 12. dubna 2017 od 14 do 18 hodin

  • K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které dosáhnou ke dni 31. srpna 2017 šesti let.
  • Děti, které dosáhnou šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, mohou být přijaté k plnění povinné školní docházky dle příslušných paragrafů školského zákona.
  • Zápis bude prováděn v těchto základních školách:

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace,

Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace,

Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace,

Základní škola Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín, příspěvková organizace – pouze v budově Východní 1602,

Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace, (zápis do přípravné třídy proběhne v termínu zápisu do mateřských škol).

Ve Speciální základní škole a Mateřské škole, T. G. Masaryka 1804, proběhne zápis do 1. třídy a přípravné třídy od 14 do 16 hodin.

 Zákonní zástupcipředloží u zápisu tyto doklady:

-         rodný list dítěte

-         občanský průkaz

Zápis do 1. ročníku základních škol probíhá v souladu s § 36, § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

 

Proč právě k nám:

Jsme školou rodinného typu.

- multifunkční hřiště s umělým povrchem, využívané nejen v hodinách tělocviku, ve sportovních kroužcích, ve školní družině a při hrách a soutěžích, ale také k vzájemnému setkávání s rodiči při sportovních aktivitách

- angličtina předškoláků MŠ plynule přechází do 1. ročníku ZŠ

- školní družina otevřena již od 5.30 hodin do 16.00 hodin pro děti až do 5. třídy

- logopedická péče pro děti zdarma

- příprava žáků na víceletá gymnázia (dlouhodobě vysoká úspěšnost našich žáků v přijímacím řízení)

- veliká zahrada s herními prvky, letní třídou, ohništěm je celoročně plně využívána v rámci alternativních prvků Zdravá škola

- národní i mezinárodní projekty

- široká nabídka tradičních i netradičních kroužků, např. zdravotní kroužek, přírodovědné pokusy, tvořivé dílničky pro rodiče s dětmi

- nabídka kroužků ve spolupráci se Schrödingerovým institutem (cyklistický, hra na hudební nástroje, bubnování atd.)

- vybavená počítačová učebna a interaktivní tabule v každé třídě

- propojení výuky i mimoškolních činností mezi školáky a dětmi z MŠ v rámci celoročního projektu Malý a velký kamarád

- škola je součástí projektu „Hodina pohybu navíc.“

- výuka s alternativními prvky programu Začít spolu (skupinová práce, činnostní učení, ranní kruhy atd.)

- možnost individuálního vzdělávání na žádost rodičů

- nově připravujeme nabídku německého jazyka v MŠ a ZŠ

 

Na naše nové žáky se těší hlavně jejich nová paní

učitelka Mgr. Barbora Kittlová

 

 

 

1................................................................................................9899100

Přílohy ke stažení

pdf 2021_-_ZŠ_zápis_tabulka_web (pdf, 942.2kB, 7.5.21 7:32datum nahrání)

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome