jste zde: czeAktuality

VÍTEJTE NA NAŠICH STRÁNKÁCH, JSME ,,MALÁ ŠKOLA S VELKÝM SRDCEM"

 

ZŠ a MŠ - DĚTEM K SVÁTKU

KDY? 1.6.2021 v 15,30 hod.

KDE? ZŠ a MŠ Bratislavská - školní zahrada

SOUTĚŽE:

1.jízda v kolečku

2.motání bonbonu

3.chúze se lžící a míčkem

4.házení obručemi

5.skok v pytli

6.lezení tunelem

Můžete se těšit na:
malování kamínků, opékání buřtů, skákací hrad, skákací trampolínu, ukázku Hasičů, fotografování, odměny za soutěže.
V případě nepřízně počasí bude akce zrušena a náhradní termín včas sdělen.

 

 

ZŠ - Zápis do 1.třídy

Seznam přijatých dětí do 1.třídy naleznete v kolonce: Základní škola - Zápis do 1.třídy.

 

ZŠ a MŠ - Poznáváme naše město

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy!

Na konci tohoto týdne 19.4. - 23.4.2021 zahajujeme malý projekt Poznáváme naše město Varnsdorf. Kdo rád chodí na procházky, určitě se rád projde se svými dětmi zábavnou formou po městě a jeho okolí. Při procházce plní úkoly s kvízovými otázkami, které jsou ukryty v QR kódech na 15 stanovištích. Správnými odpověďmi sestaví tajenku. Podrobnější manuál a mapku najdete u 1.stanoviště na ZŠ a MŠ Bratislavská, 994 ve Varnsdorfu.

Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče z naší školy a širokou veřejnost.

Za kolektiv ZŠ a MŠ Bratislavská, 994 ve Varnsdorfu přejí dobrou zábavu

                                          Mgr. Barbora Kittlová a Mgr. Michaela Ševčíková

 

ZŠ a MŠ - Informace

Upozorňujeme rodiče na možnost zakoupení vlastních plivacích testů, které si žák nebo dítě bude moci v den testování provést v prostorách tomu určených : v případě žáků ZŠ je ŠJ a u dětí MŠ v tělocvičně.

 

ZŠ a MŠ - Informace

Oznamujeme, že z důvodu odstávky vody a elektrické energie ve dnech 20.4.2021 a 22.4.2021 od 7.00 od 18.00 hod jsme nuceni uzavřít provoz školy. Provoz školy bude opět zahájen 21.4.2021 a 23.4.2021.

 

ZŠ a MŠ - Informace
Z důvodu pokračování uzávěry okresu Děčín budeme pokračovat v režimu distanční výuky, nic se pro nás zatím nemění
Více informací naleznete na stránkách města.

 

ZŠ - Zápis do 1.třídy

Milí rodiče budoucích prvňáčků,
blíží se čas, kdy Vaše děti poprvé usednou do školních lavic a začnou poznávat spoustu nových a zajímavých věcí. Dovolte mi tedy, představit Vám naši školu a pozvat Vás k zápisu.
V případě zájmu je možné sjednat individuální schůzku se mnou či s vedením školy a seznámit se tak s prostorami školy, tříd a zázemí osobně.
Žádost o přijetí naleznete na našich webových stránkách a můžete ji podat těmito způsoby:
a) osobně v budově školy od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021, každé pondělí a středu od 8.00 – 14.00 hod.
b) odesláním do naší datové schránky (kvimtv3)
c) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (reditel@zsms-bratislavska.cz)
Velice se těším na budoucí spolupráci.
Třídní učitelka Mgr. Michaela Ševčíková

Informace o zápisu do 1.třídy naleznete na stránkách města:  https://www.varnsdorf.cz/cz/urad/odbory_meu/odbor-vedeni-uradu/informace-z-odboru/zapisy-deti-do-materskych-zakladnich-skol-ve-varnsdorfu-2020-2021.html .

 

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY ZŠ -

žádost najdete ke stažení v sekci:

Základní škola - Zápis do 1.třídy.

 

MŠ - Informace

ZÁPIS  DĚTÍ DO NAŠÍ MATEŘSKÉ  ŠKOLY BRATISLAVSKÁ PROBĚHNE  ve dnech  od 2. 5. 2021 do  16. 5. 2021.

VÁŽENÍ  RODIČE

ŽÁDOSTI  O  PŘIJETÍ  do  naší  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  si můžete stáhnout  na  našich webových stránkách MŠ nebo si je vyzvednout v MŠ .                                                               

 Webové  stránky  školy:   zsms-bratislavska-cz

 PŘIJÍMÁNÍ  ŽÁDOSTÍ

 Přijímaní  k předškolnímu  vzdělávání do  naší  mateřské  školy probíhá dle správního řádu §37 a metodického pokynu č.j.: MSMT-6651/2021-1.

 ŽÁDOSTÍ o přijetí do MŠ můžete realizovat touto formou:

 - do  datové  schránky  školy: kvimtv3

 - e-mailem s elektronickým podpisem zákonných zástupců na adresu:

 reditel@zsms-bratislavska.cz

 - poštou ( rozhoduje  datum  podání na  poště ), viz. záhlaví

 - osobním podáním ve škole.

 Poznámka: při podání e-mailem, faxem bez podpisu, musí zákonný zástupce přijít doložit podpis do 5 pracovních dnů do školy.

 PODMÍNKY k přijetí do MŠ dle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví:

 1. doklad se stanoveným pravidelným očkováním nebo doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci

 2. vyplněná ŽÁDOST

3. kopie RODNÉHO LISTU

 (Jiný doklad u správního řízení k přijetí do MŠ být nemusí.)              

 

 

 
INFORMACE leden 2021
MŠ - provoz je zachován a děti a pracovníci nemají povinnost nosit rouškyZŠ – žáci 1. a 2.tříd nastupují prezenční vzdělávání 4.ledna 2021, žáci 3., 4. a 5.tříd mají povinné distanční vzdělávání, umožněny jsou prezenční individuální konzultace. Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
ŠD – 1.oddělení (1.A) – školní družina dole a 2.oddělení (2.A) – školní družina nahoře.
Vstup třetích osob do prostoru školy je možný jen v nezbytně nutných případech.
ŠJ - ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace.

 

 

V pondělí 30.listopadu se vrací do školních lavic žáci třetí, čtvrté a páté třídy. Školní družina bude otevřena od 5.30 do 16.00 hodin. Pro zachování homogenních skupin bude otevřeno pět oddělení. Informace o tom, ve kterém budou děti, dostane sms zprávou rodič na telefon.

Dne 21. a 22.prosince 2020 vyhlásil ředitel školy Ředitelské volno. Školní družina je otevřena.

 
ZŠ - Oznámení ředitele školy
Dobrý den, na dnešní poradě jsem učitelkám a ostatnímu personálu školy doporučil, aby povinnost nosit roušky po celou dobu přítomnosti dětí ve výuce, byla zmírněna častým pobytem na čerstvém vzduchu, delším větráním atd.
Budeme dodržovat nařízení, budeme respektovat smysluplná doporučení a veškerá naše činnost bude vedena s ohledem na zdravý rozvoj vašich dětí.
Hlavně však chceme používat zdravý rozum.
Petr Šmíd
Ředitel školy

 

ZŠ - Informace

18.listopadu 2020 je zahájeno vzdělávání pro 1. a 2.třídu. Příchod do školy: 1.A - 7.40 hod. a 2.A - 7.45 hod. . Dle nařízení MŠMT budou mít žáci po celou dobu pobytu ve škole roušku. Provoz ŠD je od 5.30 do 7.40 a od 11.45 do 16.00.

 

 

Informace : škola pro zaměstnance IZS
Na základě usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření a v souvislosti s uzavřením základních škol, je od zítřka určena pro naše ORP Varnsdorf Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, PO, která bude zajišťovat péči pro děti od 6 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.Provoz školy v době nouzového stavu bude pro tyto žáky zajištěn od 6 do 16 hodin. Informaci o potřebě zajištění dohledu dítěte oznamte na tel. číslo 737 236 953 (Mgr. Václav Zemler - ředitel) nebo na 602625636 (Bc. Šárka Dvořáková - hl. vychovatelka). Případně napište e-mail na zemler@zs-namesti.eu s uvedením jména dítěte, jména zákonného zástupce, bydliště a datum narození dítěte.Pro zajištění stravy je nutné se domluvit den předem a to do 14:15 hodin s ředitelem školní jídelny panem Marcelem Novotným (607 757 926 a nebo 412 372 112), jinak je nezbytné dítě vybavit velkou svačinou.V případě, že by došlo k uzavření mateřských škol, vymezíme opět jednu mateřskou školu, která bude zajišťovat dohled nad předškolními dětmi rodičů IZS.
 
Informace o výuce :
Distanční výuka je povinná! V případě neplnění povinností zadaných v distanční výuce (jedna z nabízených forem), budou hodiny neomluvené. Pokud žák nemá přístup k internetu, neznamená to, že nebude pracovat (zvolí možnost č.3).
1. Online výuka: Bude probíhat přes aplikaci ZOOM. Vyučovací hodiny budou probíhat po domluvě s konkrétním vyučujícím - informace vyučující podá prostřednictvím ŠKOLY V PYŽAMU. V případě, kdy žák nemá přístup k internetu, využije jiné formy vyučování viz. níže.
2. Pyžamová škola: Každý den kontrolujte webové stránky www.skolavpyzamu.cz, kde budou aktuálně zadávány úkoly a informace o distanční výuce. Úkoly, které budou zadávány online budou vyfoceny a vloženy na tyto stánky k příslušnému úkolu.
3. Předávání úkolů osobně: V případě, že žák nemá přístup k internetu, bude možnost předávání úkolů osobně v budově školy každé pondělí (zadávání úkolů) a v pátek (odevzdání úkolů) od 8.00 do 16.00 hod. V této době bude prostor i pro případné konzultace rodičů s vyučujícími. Pro předání a odevzdání zvoňte na družinu.
 
ZŠ - Informace (ošetřovné)
 

Informace

13.10.
Informace
Na základě usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření a v souvislosti s uzavřením základních škol, je od zítřka určena pro naše ORP Varnsdorf Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, PO, která bude zajišťovat péči pro děti od 6 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Provoz školy v době nouzového stavu bude pro tyto žáky zajištěn od 6 do 16 hodin. Informaci o potřebě zajištění dohledu dítěte oznamte na tel. číslo 737 236 953 (Mgr. Václav Zemler - ředitel) nebo na 602625636 (Bc. Šárka Dvořáková - hl. vychovatelka). Případně napište e-mail na zemler@zs-namesti.eu s uvedením jména dítěte, jména zákonného zástupce, bydliště a datum narození dítěte.
Pro zajištění stravy je nutné se domluvit den předem a to do 14:15 hodin s ředitelem školní jídelny panem Marcelem Novotným (607 757 926 a nebo 412 372 112), jinak je nezbytné dítě vybavit velkou svačinou.
V případě, že by došlo k uzavření mateřských škol, vymezíme opět jednu mateřskou školu, která bude zajišťovat dohled nad předškolními dětmi rodičů IZS.

Pozvánka - Dravci a sovy ve školní družině

16.9.
Pozvánka - Dravci a sovy ve školní družině

Školní družina vás zve na zábavné a naučné odpoledne pro rodiče s dětmi.

Kdy?        16.září 2020

V kolik?    od 15.00 hodin

Těšíme se na vás.

 

1.A - Třídní schůzky

15.9.
1.A - Třídní schůzky

V úterý 15.září se konají od 15.00  v 1.A třídní schůzky.

Poděkování

10.9.
Poděkování

Děkujeme Hasičům Rumburk za zapůjčení vysoušečů vlhkosti, které jsme potřebovali při rekonstrukci šaten.

ŠD - Sponzorský dar

9.9.
ŠD - Sponzorský dar

Děkujeme rodičům Kubíka Berana za sponzorský dar ve formě papírových ručníků.

ŠD - Sponzorský dar

9.9.
ŠD - Sponzorský dar

Školní družina děkuje rodičům Karolínky a Radečka Kutílkových za krásné dýně na výzdobu celé školy.

Informace - Sběr druhotných surovin

9.9.
Informace - Sběr druhotných surovin

Od 9.září 2020 je zahájen na naší škole sběr druhotných surovin (papír, PET lahve a Tetrapack). A sbíráme též kaštany a žaludy.

Informace - Mimořádné třídní schůzky

29.9.
Informace - Mimořádné třídní schůzky

V úterý 29.září od 15.30 jsou Mimořádné třídní schůzky s volbou do Školské rady.

Informace - Roušky

10.9.
Informace - Roušky

Naše škola reaguje na povinnost nosit od 10.9.2020 roušky. Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci je povinné nosit roušky od 10. 9. 2020 uvnitř budov v celé ČR. Ani naše škola není výjimkou. Zítra si tedy nezapomeňte roušky. Musíte je nosit všude ve škole mimo třídy. Platí pro zaměstnance školy, rodiče i žáky (vyjímku mají děti z MŠ). Děkujeme za pochopení.

Slavnostní přivítání prvňáčků

1.9.
Slavnostní přivítání prvňáčků
V úterý 1.září jsme přivítali naše nové prvňáčky. Přivítání se zúčastnil náměstek hejtmana Ústeckého kraje Mgr.Bc. Petr Šmíd, který popřál společně se zastupující paní ředitelkou Mgr.Bc. Ivou Špičkovou dětem hodně úspěchů v 1.třídě. Přivítala je také jejich třídní učitelka Mgr. Jana Králová a speciální pedagog Mgr. Michaela Ševčíková s vychovatelkou ze školní družiny Bc. Martinou Lehrochovou.
Všem školáčkům přejeme mnoho úspěchů ve školních lavicích, aby si udrželi chuť poznávat vše nové a spoustu zážitků s jejich kamarády. Rodičům přejeme dostatek trpělivosti, důslednosti a mnoho radosti z úspěchů jejich dětí.
Fotografie naleznete ve fotogalerii školy.

123................................................................................................100

Přílohy ke stažení

pdf 2021_-_ZŠ_zápis_tabulka_web (pdf, 942.2kB, 7.5.21 7:32datum nahrání)

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace, telefon: +420 720 936 977, email: sekretariat@zsms-bratislavska.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome